Leveringsvoorwaarden warbirdtees.com

if you want to read it in English, follow this link> legal terms

Algemene Voorwaarden Warbirdtees

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Clubartikelen

Artikel 16 – Klachten- en geschillenregeling

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 – Privacy en wetgeving

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de verkoper worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de verkoper;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 8. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan koperen aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 12. Verkoper = ondernemer = leverancier = de producent = de webshop alsmede de verkoper. Verder aangeduid als verkoper;

 13. Consument, verder aangeduid als “koper”. Er is onderscheidt tussen particuliere koper en zakelijke koper. Het verschil is dat een zakelijke koper zich dient in te schrijven met BTWnummer en KVK nummer. De factuur zal dan ook duidelijk exclusief en inclusief btw prijzen bevatten

 14. stichtngen en clubs: stichtingen en andere organisaties die een afspraak hebben en kledingstuk(ken) via

  warbirdtees verkopen

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

Naam verkoper: A4R2 c.v

Handelend onder de naam/namen: warbirdtees.com

Vestigingsadres:

Karperveen 314

3205 HH Spijkenisse

NEDERLAND

Telefoonnummer: 06-14402733

Bereikbaarheid:

7 dagen per week van 09.00 uur tot 22.00 uur

E-mailadres: info@warbirdtees.com

KvK-nummer: 24471790

Btw-nummer: NL821264102B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden als onderdeel van het koopproces aan de koper beschikbaar gesteld. Deze tekst is tevens via de link op de webpagina in te zien en te downloaden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de koper elektronisch kan en wil betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De verkoper kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De verkoper zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

o het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper met klachten terecht kan;

  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken,

dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

 1. Indien de koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1 Bij producten:

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen niet gepersonaliseerde (door verkoper bedrukte, geprinte, gesublimeerde of op andere wijze permanent gewijzigd) artikelen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

o als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

3. Alle niet bedrukte artikelen vallen onder het herroepingsrecht. alle bedrukte kleding en artikelen worden op bestelling gemaakt en hier is geen herroepingsrecht op van toepassing.

o Indien de koper bedenktijd wil, zal hij Langere bedenktijd moeten aanvragen binnen 48 uur na aanvang overeenkomst, voorzien van een uitleg en de extra termijn kan alleen ingewilligd worden indien akkoord van “verkoper”. De gemaakte kosten zoals uren, i.v.m. order reeds bewerkt materiaal dient te worden afgenomen. Op reeds bestelde halffabricaten (kleding of andere artikelen die nog niet bedrukt zijn) die standaard in het leveringsprogramma zit is het herroepingsrecht van toepassing.

 1. Indien de verkoper de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 2. Indien de verkoper de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 4. Indien de verkoper constateert dat er duidelijk sprake is van waardevermindering zoals in lid 2 vermeld. Zal de verkoper het retour gezonden product niet accepteren als retour. Derhalve ook geen vergoeding voor retourzenden en / of het aankoopbedrag verstekken. De koper zal het product retour ontvangen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product aantoonbaar en volgens de opgegeven manier terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

 5. De koper dient de kosten van terugzenden eerst zelf te dragen, deze krijgt hij, samen met de kosten van teruggestuurde product(en) retour zodra de artikelen zijn ontvangen en goedgekeurd.

 6. De termijn van terugbetalen door de verkoper is maximaal30 dagen na goedkeuring van ontvangen goederen

7. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

 1. Als de verkoper de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een (elektronische) ontvangstbevestiging.

 2. De verkoper vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Toegestaan zijn retourzending via PostNL met Track&Trace.

 3. De verkoper gebruikt voor terugbetaling de goedkoopste manier van terugbetalen, mits dit geen onnodig lange tijd extra in beslag neemt. tenzij de koper en verkoper instemmen met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

 4. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering (zoals omschreven in het document van terug leveren), hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 5. De artikelen dienen ongebruikt en in onberispelijke staat te zijn. De originele tags/kaartjes dienen nog op de plek aanwezig te zijn waar ze zaten toen de goederen geleverd werden.

 6. Als de koper de retourartikelen komt terugbrengen is de verkoper geen brandstof- of andersoortige kosten verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

 7. Indien de artikelen niet meer in onberispelijke staat zijn mag de verkoper de waarde van het product reduceren tot de werkelijke restwaarde.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

1, De verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de verkoper worden aangeboden aan de koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en

o de koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 1. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 2. Producten die samengesteld zijn, zoals een kledingstuk of ander artikel met bedrukking.

 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen zijn niet mogelijk na het aangaan van de koop.

  • Alle goederen die bedrukt worden moeten besteld worden bij een externe partij, mocht onverhoopt een artikel niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal de verkoper dit melden. De verkoper kan dan een alternatief aanbieden, eventueel met bijbetaling door de koper, of de koper mag de order ontbinden zonder verdere kosten voor de koper.

 1. Prijsverlagingen gaan in op de dag die de verkoper aangeeft. Bij lopende bestellingen die reeds betaald zijn is verrekening niet mogelijk. Bij lopende bestellingen waarbij de halffabrikaten(lees: de te bedrukken of te borduren items) al zijn ingekocht is verrekening niet mogelijk.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn voor particuliere kopers inclusief btw. Voor zakelijke kopers zijn deze ook exclusief btw. Totaalbedrag is altijd inclusief btw en extra btw wordt niet achteraf nageheven.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden indien de verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld binnen 30 dagen terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

 1. De koper betaald in de webshop vooraf (met iDEAL(of systeem van andere banken), Credit Card,bitcoins of PayPal).

 2. Indien koper niet van één van de bij lid1 vermelde betalingsmogelijkheden gebruik wil of kan maken is het mogelijk een bankoverschrijving te gebruiken. De order wordt pas in productie genomen zodra de verkoper het geld op de rekening heeft ontvangen.

 3. De verkoper heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen als er niet betaald wordt met iDEAL.

 4. De prijzen in de webshop zijn op deze betaalwijze gebaseerd, tenzij de koper en verkoper overeenstemming bereiken voor een andere betalingstermijn dan de algemeen geldende in de webshop.

 5. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 6. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.

 7. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De verkoper kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Stichtingen-, Club- en groepsartikelen verder te noemen “clubs”

 1. Artikelen die voor “Clubs” (zie bepaling in Artikel 1) in deze webshop verkocht worden zijn geselecteerd door de desbetreffende club of groep. Deze zijn dus niet voorbedrukt (tenzij anders vermeld). Betaling geschiedt aan verkoper. Levering geschiedt door verkoper. Ontwerp en kleding- en kleurkeuze is in overleg met de club waarbij de club de beslissing neemt.. Eventuele klachten of garantieclaims lopen via de verkoper. De leveringsvoorwaarden van de webshop zijn van toepassing en niet eventuele overeenkomsten met clubs tenzij specifiek voor deze order overeengekomen.

 2. De rechten van de kleding liggen bij de clubs. De verkoper handelt alleen in naam en ten behoeve van de desbetreffende groep of club. De clubs hebben eventuele rechten zoals merkrecht en copyright zelf afgedekt en de verkoper is hiervoor niet aansprakelijk. Bij het eventueel afsluiten van een lidmaatschap voor een club of groep, via deze webshop, zijn de webshop en de verkoper alleen een doorgeefluik, in de betekenis van ontvangen van het lidmaatschapsgeld en dit doorgeven aan de rechthebbende. Eventuele verdere correspondentie met betrekking tot dit lidmaatschap loopt via de desbetreffende club. Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk via de club.

 3. Eventuele clubkortingen exclusief voor leden worden getoetst bij de desbetreffende club. Informatie die door de club(s) verstrekt worden worden behandeld volgens de Europese privacy richtlijnen en dus niet gedeeld met iemand anders dan voor wie het strikt noodzakelijk is om de order uit te kunnen voeren. Bij eventuele terugkoppeling naar de desbetreffende club(s) zal alleen die informatie verstrekt worden die noodzakelijk is. Verdere gegevens zullen niet verstrekt worden.

Artikel 16 – Klachten- en geschillenregeling

Klacht;

 1. De koper kan een klachtenprocedure starten en de verkoper behandelt de klacht overeenkomstig algemeen geldende klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper met een maximum van 30 dagen na ontvangst van product(en).

 3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschil;

 1. Bij een geschil zal de verkoper een onafhankelijke 3e partij inschakelen die de klacht bekijkt en een oordeel velt. Zolang deze 3e partij geen uitspraak heeft gedaan zal de koper geen andere wegen mogen bewandelen. De 3e partij zal binnen 14 dagen een uitspraak doen.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Privacy en wetgeving

De verkoper zal alles doen wat in zijn macht ligt om de privacy van de koper te waarborgen. Geen gegevens die de koper verstrekt zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken. Er zullen geen gegevens verstrekt worden aan derden. Wel is het mogelijk om anonieme gegevens te gebruiken voor interne- of marketingdoeleinden ten behoeve van de onderneming. Gegevens met betrekking tot nieuwsbrieven worden alleen gebruikt voor eigen doeleinden en niet gedeeld met derden. In alle gevallen wordt de Europese privacy wetgeving gehanteerd tenzij de Nederlandse wetgeving omtrent privacy aanvullende maatregelen vereisen.

Hits: 78